Open : 10:00-19:00 ทุกวัน
95, 97 ถ.มหาดไทย อ.เมือง จ.นครราชสีมา
Tag

แมนติส

16
Jun

รู้จักซิลิโคนแกนตั๊กแตนให้มากขึ้นกันเถอะ

นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ ศัลยแพทย์ผู้เสริมจมูกให้คนไข้มานานกว่า 25 ปี โดยผ่านประสบการณ์เหล่านี้ท่านได้เห็นปัญหาต่างๆ ในการเสริมจมูกและได้เรียนรู้วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ที่ท่านได้ถูกเชิญไปเป็นวิทยาการเพื่อให้ความรู้ด้านการเสริมจมูกในโรงเรียนแพทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากท่านได้อยู่ในวงการศัลยกรรมไทยมาเป็นเวลานานและรู้จักกับศัลยแพทย์เป็นจำนวนมาก ท่านได้ตระหนักศัลยแพทย์ไทยหลายท่านจากหลากหลายสาขาวิทยามีความเชี่ยวชาญและความชำนาญสูง ท่านจึงได้เสนอแนวคิดอย่างมั่นใจและภูมิใจในความร่วมมือจากศัลยแพทย์ผู้มือชื่อเสียงท่านอื่นที่จะประกาศให้โลกรู้จักวงการศัลยกรรมไทยมากขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการศัลยกรรมของทวีปเอเชีย ยิ่งไปกว่านั้น ท่านเป็นศัลยแพทย์ไทยท่านแรกที่ได้สร้างสรรสิ่งประดิษฐ์ในสาขาวิทยานี้และยื่นจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์นั้น ผลงานชิ้นนี้นับเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้วงการศัลยกรรมไทยเหนือกว่าชาติอื่น หน้านี้เป็นหน้าหนึ่งที่ถูกจัดทำไว้สำหรับศัลยแพทย์ที่ใช้แกนตั๊กแตน (หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า Mantis) ศัลยแพทย์ที่จะมาเรียนรู้การเสริมจมูกที่รามาวดีคลินิกและบุคคลทั่วไปผู้มีความสนใจ หน้านี้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของจมูกและหลักการของแกนตั๊กแตนโดยย่อ ศัลยแพทย์ผู้ที่จะมาเรียนเสริมจมูกที่รามาวดีคลินิกควรจะอ่านหลักการโดยย่อนี้ให้เข้าใจก่อน เพื่อที่วันที่มาเรียนจะสามารถรับความรู้ใหม่ที่ไม่ได้ถูกแสดงไว้ ณ ที่นี้ได้ดียิ่งขึ้น...
Read More